foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija

Pamaldų laikas

Antradieniais - penktadieniais - 09.00 val.

Šeštadieniais - 11.00 val.

Sekmadieniais - 11.00 val.

Klebonas

Klebonas - kun. dr. Vilius Sikorskas

El. paštas: islauzob@gmail.com

Tel. nr. 8 611 511 23

Lankytojai

151212
ŠiandienŠiandien120
Šią savaitęŠią savaitę763
Šį mėnesįŠį mėnesį3225
VisoViso151212
34.204.0.181
US

Kovo 24 d. Išlaužo bažnyčioje buvo aukojamos iškilmingos sekmadienio Šv. Mišios, kurių metu bendruomenė ir gausus būrys svečių meldėsi už 1949 m. kovo 26 d. Laukiškėse žuvusius partizanus: Antaną Seniką-Švyturį, Vytautą Grybauską-Žydrūną, Kazimierą Kazakevičių-Aidą ir Algį Lenčiauską-Arą. Šv. Mišioms vadovavo vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, kartu aukojo klebonas kun. Vilius Sikorskas, asistavo diakonas Egidijus Cibauskas. Šv. Mišių metu giedojo Išlaužo parapijos jungtinis choras.

Prieš Šv. Mišias pranešimą skaitė Antanas Justinas Vilkas, po Šv. Mišių visi dalyviai persikėlė į Laukiškes, kur prie partizanams pastatyto paminklo buvo pasidalinta šios kraupios istorijos liudytojų atsiminimais, ansamblis „Blezdinga“ giedojo giesmes, šauliai pagerbė žuvusiuosius salvėmis. Minėjimo dalyviai prisiminimais toliau dalijosi Parapijos salėje prie bendro vaišių stalo.

Klebonas dėkoja Išlaužo parapijos žmonėms padėjusiems organizuoti šį minėjimą. Ypatinga padėka skiriama partizano Vytauto Grybausko - Žydrūno broliui Donatui Grybauskui ir Irenai Baranauskienei. Visa bendruomenė nuoširdžiausiai dėkoja vyskupui emeritui Jonui Kauneckui. 

kun. Vilius Sikorskas

 
Žmogaus ir pasaulio istorija – tai kelionė į Kristaus mums padovanoto išganymo pilnatvę. Išganymo slėpinys, veikiantis žmogaus gyvenime, yra dinamiškas procesas, apimantis ir istoriją bei visą kūriniją. Taip rašo popiežius Pranciškus savo žinioje šių metų gavėniai, ragindamas išganymo perspektyvoje atsiminti žmogaus ir kūrinijos sąsajas, žmogaus atsakomybę už mūsų bendrus namus.Kasmet švenčiamas Velykų tridienis, Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo minėjimas, yra liturginių metų viršūnė, sakoma popiežiaus žinioje. Esame kviečiami jam pasirengti, atsimindami, kad mūsų panašumas su Kristumi yra pati brangiausia gailestingojo Dievo mums suteikta dovana. Jei žmogus gyvena kaip Dievo vaikas, jei gyvena kaip išganytas asmuo, jei leidžia, kad jam vadovautų Šventoji Dvasia, jei priima ir vykdo Dievo įstatymą, pradedant tuo įstatymu, kuris yra įrašytas žmogaus širdyje ir prigimtyje, tuomet jis daro gera kūrinijai ir talkina jos išganymo darbe. Dėl to, kaip sako šv. Paulius, kūrinija trokšta, kad būtų apreikšti Dievo vaikai. Tai reiškia, kad kūrinijos gerovė priklauso nuo to, ar žmogus gyvena pagal išganymo malonę, ar jo gyvenime matome Jėzaus padovanoto išganymo vaisius. Kai Kristaus meilė perkeičia šventųjų gyvenimą – jų sielą ir kūną – jie šlovina Dievą malda, kontempliavimu, kūryba į šį vyksmą įtraukdami ir visą kūriniją. Tai nuostabiai vaizduoja šv. Pranciškaus Asyžiečio „Kūrinijos giesmė“, sako popiežius.

Išganymo sukurtai darnai pasaulyje nuolat kelia grėsmę negatyvi nuodėmės ir mirties galia. Iš tiesų, jei mes negyvename kaip dera Dievo vaikams, tuomet mūsų veiksmai ima kenkti artimui, kūrinijai ir mums patiems. Imame manyti, kad galime daryti viską, kas mums teikia malonumą. Prarandame saiką, gyvename nesiskaitydami nei su savo žmogiškuoju ribotumu, nei su prigimtimi. Jei mūsų tikslas ne Velykos, jei nesiekiame Išganymo, tuomet savaime įsiviešpatauja „visko ir tuoj pat“ logika, troškimas turėti vis daugiau.

Blogio priežastis yra nuodėmė, kuri nutraukia žmogaus bendrystę su Dievu, su kitais žmonėmis ir su kūrinija, su kuria visų pirma savo kūnu esame susieiti. Popiežius primena, kad tokias pasekmes matome jau Biblijos pasakojame apie pirmąją nuodėmę. Neklusnumas Dievui sujaukė žmonių tarpusavio santykius, o sodas, kuriame žmonės buvo Dievo apgyvendinti, ėmė virsti dykuma. Nuodėmės paveiktas žmogus ima save laikyti kūrinijos viešpačiu, pradeda ją eikvoti nepaisydamas Dievo valios, nežiūrėdamas  nei kūrinijos, nei kitų žmonių gerovės. Žmogaus širdį užvaldžiusios nuodėmės pasekmės yra godumas, besaikis savo gerovės siekimas, nesirūpinimas kitais žmonėmis ir aplinka. Kiekvieną užgaidą suvokdamas kaip savo teisę žmogus galiausiai naikina pats save.

Dėl to,  rašo popiežius žinioje šių metų gavėnios proga, visa kūrinija laukia, kad būtų apreikšti Dievo vaikai. „Kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena – praėjo, štai atsirado nauja“ (2 Kor 5, 17), – sako apaštalas Paulius. Kai bus apreikšti Dievo vaikai, tuomet ir kūrinija sulauks savo „velykų“, sulauksime naujo dangaus ir naujos žemės. Mūsų kelionė per gavėnią į Velykas, atgaila, atsivertimas ir atleidimas turi mums padėti atnaujinti mūsų krikščionišką širdį ir veidą. Gavėnia kviečia krikščionis intensyviau ir konkrečiau pasninku, malda ir išmalda įkūnyti velykinį slėpinį asmeniniame, šeimos ir visuomenės gyvenime. Pasninkauti – tai mokytis naujo santykio su kitais žmonėmis ir kūrinija, atsispirti pagundai viską be saiko „ryti“, mokytis iš meilės aukotis. Melstis – tai liautis stabmeldžiauti įsitikinimui, kad esame visiškai savarankiški ir sau pakankami, ir išpažinti, kad mums reikia Viešpaties ir jo gailestingumo. Duoti išmaldą – tai liautis be saiko viską kaupti tik sau, įsivaizduojant, kad esame vieninteliai savo ateities šeimininkai. Atrasti dalijimosi su broliais džiaugsmą, kurį Dievas mus sukurdamas įskiepijo mūsų širdyse.

Neleiskime šiam malonės metui praeiti nepalikus pėdsako, prašo popiežius Pranciškus savo žinios pabaigoje. Melskime Dievą, kad padėtų mums atsiversti. Atsisakykime egoizmo, nežiūrėkime tik į save, bet nukreipkime akis į Jėzaus Velykas. Būkime artimi stokojantiems broliams ir seserims, dalykimės su jais dvasinėmis ir materialinėmis  gėrybėmis. Jei konkrečiai į savo gyvenimą priimsime Kristaus pergalę prieš mirtį, jos galia perkeis ir kūriniją.

JM / VaticanNews

 Jėzus bylojo savo mokiniams: „Venkite daryti savo geruosius darbus žmonių akyse, kad būtumėte jų  matomi, kitaip negausite užmokesčio iš savo Tėvo danguje. Todėl, dalydamas išmaldą, netrimituok sinagogose ir gatvėse, taip daro veidmainiai, kad būtų žmonių giriami. Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė užmokestį. Kai tu daliji išmaldą, te nežino tavo kairė, ką daro dešinė, kad tavo išmalda liktų slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins. Kai meldžiatės, nebūkite tokie, kaip veidmainiai, kurie mėgsta melstis, stovėdami sinagogose ir aikštėse, kad būtų žmonių matomi. Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė užmokestį. Kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melskis savo Tėvui, esančiam ten, slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins. Kai pasninkaujate, nebūkite paniurę, kaip veidmainiai: jie perkreipia veidus, kad žmonės matytų juos pasninkaujant. Iš tiesų sakau jums, jie jau atsiėmė užmokestį. O tu pasninkaudamas pasitepk aliejumi galvą ir nusprausk veidą, kad ne žmonėms rodytumeis pasninkaująs, bet savo Tėvui, kuris yra slaptoje. Ir tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins“ (Mt 6, 1–6. 16–18).

 PELENAI

Mūsų išorinis elgesys natūraliai išplaukia iš vidinio nusistatymo. Šios giedro ir pakylėjančio gyvenimo taisyklės mus moko Jėzus. Tai Jo stilius: vidinis apsisvarstymas, nuoseklumas ir ištikimybė.

 Bažnyčia ypatingai į tai atkreipia dėmesį gavėnios kelionės metu. Mes esame raginami siekti, kad mūsų vidinė malda taptų išoriniu liudijimu, suvokimas, jog esame gausiai Dievo apdovanoti, paskatintų duoti išmaldą, kad, pagaliau mes patys išmoktume savo širdį, protą ir sielą maitinti tik tuo, kas yra būtina.

Pelenų dienos apeigos – tos dulkės, paliečiančios mūsų galvas, yra savotiškas išeities taškas tai kelionei. Šis ženklas žymi jos pradžią, kai sudeginame tai, kas nenaudinga ir gali trukdyti žengti pirmą žingsnį, išvykti toliau, palikti tai, kas iki tol atrodė labai patogu, tačiau buvo nereikalinga.

Jei mums pakanka supratimo, jog reikia sudeginti tai, kas nebūtina gyvenime, tuomet ypatingai aiškiai suspindės tai, kas yra būtina. Šia prasme pelenai reiškia šventą pareigą atsiriboti ir suabejoti visomis netikromis vertybėmis, kurių laikėmės iki tos akimirkos: demonstruoti dosnumą, parodyti visiems, kad darome gera, kad laikomės dietos, vadindami tai pasninku…

Gavėniai reikalinga labai aiški ir konkreti pradžia, skatinanti tai, kas turi atsitikti toje kelionėje. Mums reikia sudeginti tai, kas netinka, ne tam, kad viską sunaikintume, bet kad mūsų veidmainystė taptų atsivertimo proga, fariziejiškumas virstų nusižeminimu, o auka, susijusi su dietos laikymusi, galėtų būti pasiaukojančia bendryste.

Pelenai… Tai, kas reiškia sunykimą ir atgimimą…

(Mons. Adolfas Grušas)
Šaltinis

2019 m. sausio 20 d. (sekmadienį) Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčioje koncertavo ir per Šv. Mišias giedojo choro Cantores David giesmininkai (vaikų grupė Pueri II). Vaikai  dovanojo Kalėdines giesmes parapijos tikintiesiems, skaitė skaitinius ir giedojo psalmę. 

Dėkojame visiems, kurie meldėsi kartu.

                       

Choro vadovai: Vadimas Navickas ir Rasa Palšauskienė

Smuiku griežė: Jurgita Gelūnaitė - Tervydienė

Rekvizitai

Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija

Vytauto Gurevičiaus g. 8, LT-59304 Išlaužas, Prienų r.

Kodas: 191288481

A/s LT26 7044 0600 0793 4715

AB SEB bankas

Parapijos el. paštas: islauzob@gmail.com

Parapijos tel. 8 611 511 23


Copyright © 2019 Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija Rights Reserved.   

 

Išlaužo Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapija