Pelenų diena – Trečiadienis: Mišios 18 val.

Brangūs ganomieji, Dangaus Tėvas padovanojo mums savo Sūnų,  kiekviena Jo gyvenimo akimirka yra mūsų išganymas. Šiandien esame kviečiami sekti Jo atpirkimo keliu; malda – pasninkas – išmalda yra Gavėnios įrankiai. Mūsų pastangos labiau patikėti Tiesa, kovoti už Ją, tiesiog tapti Tiesa – tai vienintelis Dievo vaikų kelias  leidžiantis labiausiai panašėti į Jo Sūnų.

„Eidami gavėnios keliu, vedančiu į Velykų šventes, atminkime tą, kuris „nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties“ (Fil 2, 8). Šiuo atsivertimo laiku atnaujinkime savo tikėjimą, semkimės vilties „gyvojo vandens“ ir atvira širdimi priimkime Dievo meilę, kuri mus perkeičia į brolius ir seseris Kristuje. Velykų naktį atnaujinkime savo Krikšto pažadus, kad atgimtume kaip nauji vyrai bei moterys Šventosios Dvasios veikimo dėka. Jau pati gavėnios kelionė, panašiai kaip visas krikščioniškojo gyvenimo kelias, yra visa nušviesta Prisikėlimo šviesos, kuri atgaivina norinčiųjų sekti Kristumi mintis, nuostatas bei pasirinkimus. /…/ Išganytojo Motina Marija, likdama ištikima kryžiaus papėdėje ir Bažnyčios širdyje, tepalaiko savo rūpestingu buvimu, o Prisikėlusiojo palaiminimas telydi mus kelionėje į Velykų šviesą“, – popiežius Pranciškus, 2021 vasario 12 d.